Visit Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN).

हाम्रो लक्ष्य

सुरक्षा, पदोन्नति, रक्षा र सुरक्षा आदिवासीहरुको अधिकार
रक्षा र संरक्षण गर्नु हो

सामग्रीहरु

न्यूजलेटर

Newsletter for 2022

न्यूजलेटर

Newsletter for the year 2021

तालिम निर्देशिकाहरु

“Forest is our Life” Forests and Communities
हाम्रो साझेदारहरू