Visit Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN).

हाम्रो लक्ष्य

सुरक्षा, पदोन्नति, रक्षा र सुरक्षा आदिवासीहरुको अधिकार
रक्षा र संरक्षण गर्नु हो

सामग्रीहरु

न्यूजलेटर

REDD+ Benefit Sharing Plan

न्यूजलेटर

Forest Act Regulation 2079

न्यूजलेटर

IPCC report on Climate Change Mitigation

न्यूजलेटर

IPCC Report on Climate Change Adaptation
हाम्रो साझेदारहरू