Visit Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN).

हाम्रो लक्ष्य

सुरक्षा, पदोन्नति, रक्षा र सुरक्षा आदिवासीहरुको अधिकार
रक्षा र संरक्षण गर्नु हो

हाम्रो साझेदारहरू